Achtergrond

Eerdere initiatieven

In 1991 is de Dutch Foundation for Women and Health Research (DFWHR) opgericht, die tot doel had te komen tot een gendersensitieve gezondheidszorg door onderzoek op dit gebied te stimuleren. Het was de eerste keer dat onderzoekers een forum vonden voor onderzoek naar sekse en gender in relatie tot ziekte en gezondheid. Ook professionals in het veld behoorden tot de leden vanwege het belang dat werd gehecht aan wisselwerking tussen onderzoek en praktijk. De vereniging kende een flinke bloeitijd (1990-2007). Tot de activiteiten van de DFWHR behoorden: de organisatie van jaarlijkse nationale studiedagen rondom een specifiek thema, het uitbrengen van een Nieuwsbrief, het stimuleren van onderzoek op het terrein van gender en gezondheid door junior onderzoekers in staat te stellen onderzoeksaanvragen te verbeteren met hulp van senior onderzoekers.

Vanuit de Nederlandse stichting werd ook een Europese vereniging opgericht (European Association for Women and Health Research; EAWHR). De EAWHR werkte samen met genderexperts van de WHO en het European Institute of Women’s Health (EIWH). Vanuit de EAWHR zijn 5 internationale congressen georganiseerd (Amsterdam, 1997; Edinburgh, 1999; Stockholm, 2001; Vienna, 2002; Tallinn, 2005), met elk ongeveer 350 deelnemers. Daarna hebben DFWHR en EAWHR geen activiteiten meer ondernomen door gebrek aan middelen en de destijds algemeen vigerende gedachte dat “de emancipatie voltooid was” en disciplines als vrouwen (gender)studies geïntegreerd waren of konden worden in de mainstream wetenschappelijke disciplines.


Verduurzaming Alliantie

In 2012 is op initiatief van WOMEN Inc. en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de Alliantie Gender & Gezondheid in het leven geroepen. De Alliantie was een uniek samenwerkingsverband van relevante stakeholders, waaronder medisch specialisten, psychologen, kennisinstituten, wetenschappers, gender experts en beleidsmakers. Zij pleitten allen voor erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg en vooral voor het meer gender-sensitief maken van de gezondheidszorg, door het bevorderen van onderzoek naar relevante verschillen.  De Alliantie heeft in 2015 een kennisagenda uitgebracht en deze aangeboden aan het Min van VWS.  In 2016 heeft dit geresulteerd in het kennisprogramma Gender & Health, ondergebracht bij ZonMW, en gefinancierd met 12 miljoen euro voor de eerste 4 jaar.

Gezien de wens van de Alliantie om te komen tot verduurzaming aan het einde van 2017, leek voortzetting in de vorm van een Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid een logische en nuttige stap. Men kon daarin tevens een zekere continuïteit met het eerdere initiatief van de DFWHR zien. Leden van de Alliantie hebben de basis van deze nieuwe vereniging vormen.